INFORMACJA RODO

 1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27

  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (dz. Urz. UE L119/1 z dnia 04.05.2016

  r.), zwanego dalej RODO informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako:

  „Administrator danych”) jest firma MERX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-992 ul. Jagiellońska 88 bud 51 BC, NIP: 542-310-59-09.

 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych

  informacje można uzyskać:

  a) za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@merxbudownictwo.pl

  b) listownie lub osobiście pod adresem Administratora, 00-992 Warszawa ul. Jagiellińska 88 bud 51 BC

 3. Dane osobowe uzyskane podczas całej procedury zawierania umowy/zlecenia oraz w trakcie jej trwania

  wykorzystywane są w następujących celach:

  a) negocjacji, zawarcia i wykonywania umowy/zlecenia zgodnie z zawartą umową/ zleceniem (art.6 ust.1 lit.

  c RODO),

  b) wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych np. wystawiania faktur,

  dokumentów księgowych oraz udostępniania danych uprawnionym podmiotom (art.6 ust.1 lit. c RODO),

  c) dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy/zlecenia (art.6 ust.1 lit. f RODO),

  d) marketingu usług świadczonych przez Administratora danych art.6 ust.1 lit. f RODO),

  e) poinformowania o możliwości skorzystania z usługi Administratora danych np. za pośrednictwem poczty

  tradycyjnej, poczty elektronicznej, SMS, telefonicznie (art.6 ust.1 lit. a RODO),

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy/zlecenia oraz po zakończeniu trwania takiej

  umowy/zlecenia w celu pełnego rozliczenia się Stron z warunków umowy/zlecenia oraz przedawnienia roszczeń,

  a w zakresie rozliczeń z urzędem podatkowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych

 5. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie negocjacji,

  zawarcia i realizacji umowy/zlecenia oraz podmioty realizujące usługi, w tym prawno – finansowe, na rzecz

  Administratora danych.

 6. Przysługujące prawa osób w zakresie ochrony własnych danych osobowych:

  a) dostęp do danych osobowych,

  b) sprostowanie/uzupełnienia danych osobowych,

  c) ograniczenie przetwarzania danych,

  d) wniesienie sprzeciwu (zakaz) przetwarzania danych osobowych,

  e) przeniesienie danych osobowych,

  f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sytuacji

  uznania, że dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów RODO.

MERX Sp. z o.o.
00-992 Warszawa
ul. Jagiellońska 88 bud 51 BC